Bilirkişiler,bilim dersi verdi

22 Eylül 2021 Çarşamba  16:46

ANKARA (Anayurt) -Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Başkent’in en önemli hava koridorlarından biri ve ekosistem servis alanı Keçiören’deki Hacıkadın Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasına karşı açtığı davada, bilirkişi raporu yayınlandı. Bilim insanları, Ankara 16. İdare  Mahkeme  Başkanlığı’na sunulan  raporda adeta bilim ve teknik dersi verdi.  Bilirkişiler, söz konusu Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 801 sayılı kararı ile onaylanan “Keçiören İlçesi Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm  ve Gelişim Alanına ilişkin  1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın dava konusu nazım ve uygulama  imar planı (revizyonu)  işlemlerinin,  imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş  bildirdi.
BİLİRKİŞİ RAPORU HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUKonuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,“Ankara’da kentsel ölçekte vadiler üzerinden rant kararları sürdürülüyor.  Kamu yararına aykırı plan değişiklikleriyle bütün kentlilerin haklarını gasp eden bir yaklaşımla vadiler yapılaşmaya açılıyor ve Ankara vadilerini kaybediyor. Topografyada yaklaşık en yüksek rakım güneybatı civarında 1100 m.en düşük rakım ise 900 m. civarında olan Hacıkadın Vadisi dik ve çok dik eğimli topografik bir yapısı ile 52 familyaya ait 197 cins, 338 tür, 3 alt tür ve 3 varyeteye sahip florası ile  Ankara’nın  en önemli hava koridorlarından biri olup, ekosistem servis alanı olarak varlığını halen korumaktadır. Vadiler yapılaşmaya açıldığında yaşanan felaketler ortadadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamu yararına aykırı Keçiören İlçesi Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm  ve Gelişim Alanına ilişkin  1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı  yargıya taşıdık. Bilirkişi raporu yayınlandı ve bilirkişiler yaptıkları tespitlerde haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu” dedi.


HACIKADIN DERESİ  YAKLAŞMA MESAFESİNE AYKIRI DÜZENLEME YAPILMIŞ


Candan,  bilirkişi raporunda yer alan, “Hacıkadın Deresi’nin plan üzerine işlenmediği ve üst ölçekli plan ile stratejiye aykırı olarak dere yataklarına yaklaşma mesafesi içerisinde  yapılaşmaya izin verecek şekilde düzenleme yapıldığı görülmektedir. Hacıkadın   KDPGPA 1/5000 ölçekli nazım imar planını (revizyon)ile 1/1000 ölçekl uygulama imar planının (revizyonu) plan nüfusunu yaklaşık iki kat artırdığı bu durumun dava konusu planın onaylandığı dönemde yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli Ankara 2038 Çevre Düzeni Planının (ÇDP) planlı alanların nüfusunu düşürmeye yönelik politika ve stratejisine aykırı olduğu,  dava konusu planın 1/25.000 ölçekli 2023 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı tarafından oluşturulan ve alt ölçekli planlarda dikkate alınması gereken Hacıkadın Deresi  yaklaşma mesafesine aykırı düzenleme yaptığı, böylece vadi tabanlarının yerleşim  dışında tutulması gerektiğini belirleyen kentsel  politika ve stratejilerle ters düşen bir plan oluşturulduğu, ayrıca bu planın Hacıkadın Vadisi özel proje alanı olarak tanımlandığı, özel olarak ele alınması gereken dava konusu planların geleneksel  (klasik) yaklaşımla ele alındığı, bunun da üst ölçekli plan kararlarıyla  uyumlu olmadığı, dava konusu nazım ve uygulama imar planının (revizyonunun) planların kademeli birlikteliği ilkesine de aykırı olduğu, kamu yararı açısından, Hacıkadın Vadisinin bir önceki planın iptaliyle,  plansız kaldığı, aynı zamanda üstü ölçekli  plan kararlarında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde imar planının yeniden değerlendirilmesinin bir zorunluluk olduğu, bu açıdan imar planlarının (revizyonlarının) kamu yararına uygun olmadığı, dava konusu planın öngördüğü nüfus için  yeterli sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, sosyal ve teknik altyapı alanlarının hizmet etki alanlarının yetersiz olduğu, ayrıntılı jeoteknik etüt yapıldıktan sonra yerleşime uygunluk değerlendirmesi, yapılacak alanların yerleşime açıldığı,  diğer  bir ifade ile jeoljik-jeoteknik etüt değerlendirmesi yapılmayan alanların plana dahil edildiği,  kurum görüşlerinin eksik toplandığı, DSİ tarafından verilen kurum görüşünün plana yansıtılmadığı” ifadelerine dikkat çekti.


Candan, “Bilirkişiler raporda, dere yataklarına yapılaşmanın yanlışlığına, vadi tabanlarının yerleşim dışında tutulmasının gerekliliğine  işaret etmişlerdir. Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda bu plan değişiklikleri acilen iptal edilmeli ve Hacıkadın Vadisi yapılaşmaya açılmamalıdır” diyerek sözlerin sonlandırdı.Sayfa Adresi: http://www.arenagazetesi.com.tr/haber/Bilirkisiler-bilim-dersi-verdi/133742